kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI WIELOFUNKCYJNEMiernik instalacji elektrycznych - MIE-500
Miernik MIE-500 jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, przeznaczonym zarówno dla elektroinstalatorów jak też dla służb energetycznych firm wykonujących duże ilości pomiarów.

Miernik charakteryzuje się prostotą obsługi, różnorodnością funkcji pomiarowych oraz możliwością komputerowej obróbki wyników pomiarów. Zastosowana funkcja "AUTO" znacznie upraszcza i przyspiesza wykonywanie pomiarów zabezpieczeń różnicowoprądowych. Zakres zastosowań miernika
MIE-500 obejmuje sieci TN-C, TN-S, TN-C-S, TT prądu przemiennego o napięciu znamionowym UL-N równym 220 i 230V oraz częstotliwości znamionowej 50Hz.


Mierniki posiadają zatwierdzenie typu GUM nr RPT 01 159

Informacje podstawowe:

- pomiar impedancji pętli zwarcia i obliczanie prądu zwarciowego
- pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC i A
- funkcja automatycznego kompleksowego pomiaru parametrów wyłącznika różnicowoprądowego
- kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika:
a) sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego)
b) jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny)
- pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych IΔn=10, 30, 100, 300 i 500mA
- pomiar prądu wyzwalania wyłącznika
- pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 0,5; 1; 2; 5 x IΔn
- pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłącznika
- pomiar rezystancji uziemienia bez wyzwalania wyłącznika
- szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE
- wybór napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12,5V
- funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253V
- wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku oraz ich automatyczna zamiana w mierniku
- sygnalizowanie zużycia baterii
- pamięć do 500 kompletów wyników pomiarów (ponad 10 000 danych)
- możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
- miernik jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji przewodów pomiarowych (oferowanych przez SONEL S.A.) o długościach:
a) przewód fazowy L: 1,2m; 5m; 10m; 20m (długość wybierana z klawiatury);
b) przewód zerowy PE/N: 1,2m;
- możliwość pomiarów pętli zwarcia z użyciem przewodu pomiarowego zakończonego wtyczką sieciową.


MIE-500 indeks: (094285013)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardoweMiernik parametrów instalacji MPI-511
Wielofunkcyjny miernik MPI-511 przeznaczony jest do kompleksowych pomiarów parametrów instalacji elektrycznych (impedancji pętli zwarcia - również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD, rezystancji uziemień, wszystkich parametrów wyłączników RCD, rezystancji izolacji, niskonapięciowego pomiaru małych rezystancji), rejestracji napięć przemiennych, prądu, mocy, oraz sprawdzania kolejności faz.

Przyrząd zapewnia wykonanie pomiarów wszystkich parametrów sieci elektrycznych, przewidzianych normą EN/IEC 61557

Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe